Sense of Yoga

Sense of Yoga websiteSense of Yoga verzorgt toe­gan­ke­lij­ke yo­ga­les­sen voor al­le leef­tij­den. Cla­artje Sa­dée be­schrijft een ge­voel van ruim­te wat ze er­vaart bij het be­oe­fe­nen van yo­ga. Dit pro­ject was weer een suc­ces­vol­le sa­men­wer­king met Fijke.nl!

De website is uiter­aard ge­ba­seerd op de huis­stijl en op het ge­voel van ruim­te. Het ge­heel is ruim op­ge­zet met vrien­de­lij­ke ty­po­gra­fie die de be­no­dig­de in­for­ma­tie dui­de­lijk en pret­tig lees­baar over­brengt. De ma­at­werk il­lu­stra­ties van Fijke ma­ken het ge­heel mooi af.

Om de pagina-in­houd te bre­ken heb ik ge­bruik ge­maakt van een plek waar uit­spra­ken van klan­ten in wor­den ge­toond (de zo­ge­na­amde Tes­ti­mo­ni­als). Dit geeft de be­zoe­ker een idee van de er­va­rin­gen van haar klan­ten.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Logo en huisstijl (door Fijke.nl)
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Extra’s:

  • Illustraties op maat (door Fijke.nl)
  • Testimonials (uitspraken door klanten)
  • Google Maps kaartje

Bekijk de website: