Stichting Natuurlijk Welzijn

Website van Stichting Natuurlijk WelzijnStichting Natuurlijk Welzijn stelt zich tot doel om voor­lich­ting te ge­ven over com­ple­men­tai­re en al­ter­na­tie­ve ge­zond­heids­zorg. Een be­lang­rijk mid­del hier­bij is hun ma­ga­zine De Na­tuur Uw Arts. De stich­ting was hard toe aan een fris­se web­site om hun on­line aan­we­zig­heid naar een ho­ger plan te til­len en daar hielp ik na­tuur­lijk graag bij!

Op basis van een ge­re­styled lo­go, waar ik de ty­po­gra­fie voor ver­zorg­de ont­wierp ik hun nieu­we web­site met veel groen­tin­ten (na­tuur!) en fris­se ty­po­gra­fie. Op­mer­ke­lijk is dat ik heb ge­werkt een kleu­ren­pa­let in plaats van één vas­te hoofd­kleur.

De website is uit­ge­rust met de mo­ge­lijk­heid om al­le uit­ga­ven van het ma­ga­zine De Na­tuur Uw Arts te be­he­ren, een com­ple­te da­ta­base van de aan­ge­slo­ten the­ra­peu­ten met zoek­func­tie, een uit­ge­breid maar over­zich­te­lijk do­na­tie­for­mu­lier waar­mee be­zoe­kers do­na­teur kun­nen wor­den en om het af te ma­ken ook nog nieuws­be­rich­ten.
De mobiele weer­ga­ve is voor­zien van snel­keu­zes om het na­vi­ge­ren van­af de home­pa­gi­na ex­tra ef­fi­ciënt te ma­ken. Een uit­da­gend en leuk pro­ject!

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van magazines en artikelen
  • Nieuwsberichten
  • Uitgebreid donatieformulier
  • Beheer van aangesloten therapeuten
  • Zoekfunctie
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: