Marketing & Sales Impact

Website van Marketing & Sales ImpactMarketing & Sales Impact is geen door­snee sales or­ga­ni­sa­tie. Ze zijn jong, am­bi­ti­eus, hech­ten veel waar­de aan een goe­de team­spi­rit en zor­gen voor de no­di­ge ont­span­ning voor hun werk­ne­mers. Een fris­se web­site met een hel­de­re com­mu­ni­ca­tie was het doel.

Omdat het om een startend be­drijf ging, ben ik be­gon­nen met het ont­werp van een lo­go en bij­be­ho­ren­de huis­stijl. De uit­stra­ling moest za­ke­lijk zijn, maar niet saai. Het ge­bruik van held­er­e blauw­tin­ten, mo­der­ne ty­po­gra­fie en ico­nen is ge­richt op de­ze uit­stra­ling.

De website is onder andere uit­ge­rust met een be­heer-func­tie voor va­ca­tu­res en op­val­len­de snel­keu­zes. Op ge­bied van druk­werk heb ik ge­zorgd voor vi­si­te­kaar­tjes, brief­pa­pier en ver­schil­len­de pos­ters. Een erg com­pleet pro­ject dus!

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Huisstijl ontwerp
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten
  • Divers drukwerk

Website extra’s:

  • Beheer van vacatures met regio-filtering
  • Snelkeuzes
  • Contactpagina met locatiekaart
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: