Marco Riezebos

website van Klus- en timmerbedrijf Marco RiezebosKlus- en timmerbedrijf Marco Riezebos staat voor goed vak­werk van ho­ge kwa­li­teit en is het a­dres in re­gio De­ven­ter voor re­no­va­tie en on­der­houd, ver­bouw en nieuw­bouw, ko­zij­nen en in­te­ri­eur. Aan­ge­zien ik in mijn werk ook ga voor goed vak­werk en ho­ge kwa­li­teit was dit een erg pret­ti­ge sa­men­werking!

De vormgeving heb ik ui­ter­aard la­ten aan­slui­ten bij de huis­stijl en bij de tech­ni­sche aard van het be­drijf. Het ge­bruik van i­co­nen maakt het ge­heel af. Strak, net­jes, de­ge­lijk; per­fect aan­slui­tend bij een vak­man in tim­mer­werk.

De website is voorzien van een func­tie om klus­sen a­part te be­he­ren, zo­dat de­ze au­to­ma­tisch wor­den ge­ge­ne­reerd op ver­schil­len­de plek­ken in de web­site. El­ke klus heeft ook een fo­to­ga­le­rij. Hier­naast is een uit­ge­breid for­mu­lier op­ge­zet voor het aan­vra­gen van in­for­ma­tie of een of­ferte.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van klussen
  • Uitgebreid aanvraagformulier
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: