Gonny van Duinen

Website van Gonny van DuinenGonny van Duinen is dé veel­zij­di­ge fo­to­graaf uit Hat­tem. Ze gaat voor niets min­der dan doel­tref­fen­de, cre­atie­ve en vak­kun­di­ge beel­den. Goe­de fo­to’s bren­gen voor haar een ge­voel over. Het ge­voel wat ik met haar web­site over wil bren­gen is be­trouw­baar­heid en vak­kun­dig­heid.

Gonny stuurde aan op een mi­ni­ma­lis­tisch ont­werp, waar­in haar fo­to’s veel aan­dacht zou­den op­eisen. Door een maat­werk fo­to­be­heer fun­ctie kan ze zelf foto’s toe­voe­gen en aan ver­schil­len­de ca­te­go­rieën toe­wij­zen; de rest gaat au­to­ma­tisch! Be­zoe­kers heb­ben hier­door de mo­ge­lijk­heid om met fil­ters de fo­to’s te fil­te­ren.

Het geel uit haar logo komt uit­er­aard te­rug als ac­cent­kleur. Kijk voor de gein maar eens wat er ge­beurt als je op een tekst­link gaat staan. Al­les bij el­kaar is het een ge­bruiks­vrien­de­lijk ge­heel, al zeg ik het zelf.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van foto’s en fotogalerijen met filters
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: