Bunt Engineering

Bunt Engineering websiteBunt Engineering tekent, adviseert en ver­zorgt de werk­voor­be­rei­ding voor tech­ni­sche pro­jec­ten in in­dus­trie, wo­ning- en uti­li­teits­bouw.

De uitstraling van de huis­stijl en de web­site fo­cust zich op het tech­ni­sche as­pect van de werk­zaam­he­den. Met ty­po­gra­fie en ico­nen wordt dit ook nog­maals be­na­drukt. De port­fo­lio is fil­ter­baar op ca­te­go­rie en de home­pa­gi­na is uit­ge­rust met een han­dig te­rug­bel­for­mu­lier.

Het ontwerp past zich uiter­aard aan op klei­ne­re beeld­scher­men, waar ook han­di­ge bel­knop­pen te­voor­schijn ko­men. Een leu­ke knip­oog naar het lo­go geef ik door mid­del van het 3D-ef­fect in het hoofdmenu.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Ontwerp huisstijl/logo
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Portfolio functie
  • Terugbelformulier
  • Testimonial functie
  • Contactformulier

Bekijk de website: