Over KEY

De man achter KEY Webdesign

Jasper Strik, web designer bij KEY WebdesignIk ben Jasper Strik, web­de­signer en de (jonge)­man ach­ter KEY Web­de­sign.

Sinds 2007 heb ik mij ge­stort op het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van hel­de­re web­sites voor klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven. Van­uit de over­tui­ging dat ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid de sleu­tel is tot doel­tref­fen­de web­sites heb ik al me­nig klant te­vre­den ge­steld met mijn werk.

Naast web­de­sig­ner ben ik: mu­zi­kant, pro­du­cer, na­tuur­lief­heb­ber en kof­fie-fijn­proever.

Visie

Een website is ge­ba­seerd op in­for­ma­tie, een ima­go, een doel. Om­dat dit el­ke keer an­ders is be­schouw ik elk pro­ject als maat­werk. Zo krijg je geen “voor­ver­pak­te brood­jes” maar juist “naar smaak belegde”.

Ik zie gebruiks­vrien­de­lijk­heid als de be­lang­rijk­ste fac­tor van een web­site. Wan­neer een web­site niet hel­der en dui­de­lijk is, schiet deze zijn doel voor­bij.

Daarnaast houd ik er van om mij­zelf uit te da­gen. Zo­wel op gra­fisch ge­bied als op tech­nisch ge­bied. Op deze ma­nier blijf ik le­ren en kan ik te­vre­den te­rug kij­ken op al mijn werk.

Werkwijze

  • Omdat de klant bij mij altijd centraal staat, begin ik met een persoonlijk gesprek waarin alle aspecten van de website worden besproken en uitgelegd.
  • Wanneer aan beide kanten alles duidelijk is ga ik aan de slag en ontwerp ik een eerste opzet voor het uiterlijk van de website.
  • Na goedkeuring van het ontwerp ontwikkel ik de website met behulp van de huidige webstandaarden en technieken.
  • Als alle functies zijn getest en alle inhoud is gecontroleerd wordt de website gepubliceerd.
  • Van begin tot eind geef ik de nodige uitleg en ondersteuning. Ik zorg graag voor inzicht in mijn werk en keuzes.