Diensten

Ontwerp

Ik streef ernaar het ont­werp van een web­site naad­loos aan te la­ten slui­ten op het im­ago van de klant en op de in­houd van de web­site.
Het ont­werp wat ik maak is be­doeld om de in­houd en het doel van de web­site te be­krach­tigen; hier­bij let ik met na­me op stijl, hel­der­heid en ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid.

Verder probeer ik mijn ont­werp­en zo te ma­ken dat ze opvallen tussen websites van be­drij­ven in dezelfde branche.

Vraag direct een offerte aan

Ontwikkeling

Bij het ont­wikkelen van web­sites maak ik ge­bruik van de laat­ste tech­niek­en bin­nen web­de­sign zo­als HTML5, CSS3 en javascript. Elk pro­bleem zie ik als een uit­da­ging en zo heb ik al me­ni­ge web­site voor­zien van uit­ge­brei­de funct­ionali­teit.

Ook het ont­wik­kel­en van een be­staand ont­werp is geen pro­bleem. Ik denk graag mee over de tech­ni­sche uit­wer­king.

WordPress

Ik heb mij gespeciali­seerd in het CMS sys­teem ‘Wordpress’. Dit ui­terst ge­bruiks­vrien­de­lijke en uit­ge­brei­de sys­teem maakt het mo­ge­lijk om een­vou­dig uw ei­gen site te be­he­ren.
Door­dat het sys­teem een­vou­dig is uit te brei­den is bij­na el­ke func­tionali­teit mo­ge­lijk.

Responsive Design

Steeds meer men­sen ge­brui­ken hun mo­bie­le ap­para­ten zo­als te­le­foons en ta­blets om web­sites te be­zoe­ken. Van­we­ge de klei­ne­re scher­men is het wen­se­lijk om het ont­werp te op­ti­ma­li­se­ren voor de­ze ap­pa­ra­ten. Op deze ma­nier wordt de in­for­ma­tie op de web­site op­ti­maal ge­pre­sen­teerd en wor­den meer inter­netge­brui­kers be­reikt.

0
Connecting
Eventjes geduld...
Live chat (offline)

Helaas! Momenteel ben ik even niet online. Toch hoor ik graag waarmee ik je kan helpen. Laat een berichtje achter en ik kom er zsm op terug!

* Je naam
* E-mailadres
* Waar kan ik je mee helpen?
Live chat

Hulp nodig? Bespaar tijd en stel je vraag hier.

Je naam
* E-mailadres
Waar kan ik je mee helpen?
Live chatten
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?