Diensten

Ontwerp

Ik streef ernaar het ont­werp van een web­site naad­loos aan te la­ten slui­ten op het im­ago van de klant en op de in­houd van de web­site.
Het ont­werp wat ik maak is be­doeld om de in­houd en het doel van de web­site te be­krach­tigen; hier­bij let ik met na­me op stijl, hel­der­heid en ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid.

Verder probeer ik mijn ont­werp­en zo te ma­ken dat ze opvallen tussen websites van be­drij­ven in dezelfde branche.

Vraag direct een offerte aan

Ontwikkeling

Bij het ont­wikkelen van web­sites maak ik ge­bruik van de laat­ste tech­niek­en bin­nen web­de­sign zo­als HTML5, CSS3 en javascript. Elk pro­bleem zie ik als een uit­da­ging en zo heb ik al me­ni­ge web­site voor­zien van uit­ge­brei­de funct­ionali­teit.

Ook het ont­wik­kel­en van een be­staand ont­werp is geen pro­bleem. Ik denk graag mee over de tech­ni­sche uit­wer­king.

WordPress

Ik heb mij gespeciali­seerd in het CMS sys­teem ‘Wordpress’. Dit ui­terst ge­bruiks­vrien­de­lijke en uit­ge­brei­de sys­teem maakt het mo­ge­lijk om een­vou­dig uw ei­gen site te be­he­ren.
Door­dat het sys­teem een­vou­dig is uit te brei­den is bij­na el­ke func­tionali­teit mo­ge­lijk.

Responsive Design

Steeds meer men­sen ge­brui­ken hun mo­bie­le ap­para­ten zo­als te­le­foons en ta­blets om web­sites te be­zoe­ken. Van­we­ge de klei­ne­re scher­men is het wen­se­lijk om het ont­werp te op­ti­ma­li­se­ren voor de­ze ap­pa­ra­ten. Op deze ma­nier wordt de in­for­ma­tie op de web­site op­ti­maal ge­pre­sen­teerd en wor­den meer inter­netge­brui­kers be­reikt.